Explainer videos – ትግርኛ

ካናቢስ

Explainer video for refugees: "Why could smoking cannabis get dangerous for me?"
(ትግርኛ / Tigrinya)

እቲ ቪድዮ ካናቢስ ምጥቃም ዘስዕቦ ሓደጋ ይገልጽ፤ ኣብ ጀርመን ዘሎ ሕጋዊ ኩነታት ዝምልከት ሓበሬታ ይህብ፤ ከምኡ እውን ዝወሃቡ ሓገዛት የርኢ፡፡

መድሃኒት

Explainer video for refugees: "Why might taking medications also be harmful to me?" (ትግርኛ / Tigrinya)

እቲ ቪድዮ መድሓኒታተውን ንምንታይ ሓደጋ ከምዘስዕቡ ፤ ብዶክተር ክእዘዝ ከምዘለዎ፣ ንህጻናትን ጉድኣት ዝበጽሖም ሰባት ሓገዝ ኣብ ዝሓትሉ እዋንን ክህቡ ከምዘይፍቀደሎምን ይገልጽ፡፡

ኣልኮል

መስተ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል ነዓይ፧

ኣብዚ ቪድዮ ሓበሬታ ብዛዕባ መስተን ዘስዕቦ ጉድኣት ኣብ ጥዕናን ዝምልከት ንስደተኛታት ቀሪብናሎም ኣልና።