فیلم های توضیحی برای مهاجران - فارسی

حشیش

حشیش: سلامت و قانون آلمان شما

این ویدیو مخاطرات استعمال شاهدانه را تشریح نموده، معلومات در پیوند با تعقیب جزایی در جرمنی ارائه می دهد و خدمات حمایوی را معرفی می کند

دارو

خود دارو

در این ویدیو تشریح می گردد چی قسم ادویه، مضر نیز بوده می توانند، چرا باید صرف توسط داکتر تجویز شوند، چرا نباید برای اطفال مصرف شوند و اشخاص معتاد چی قسم کمک اخذ نموده می توانند

مشروبات الکلی

"ویدیو برای مهاجرین: "چرا استفاده از مشروبات الکلی برای من پرمخاطره میباشد؟

در ویدیو مهاجرین درباره اینکه چرا مصرف الکل با خطرات صحی همراه میباشد معلومات حاصل مینمایند.